پیدا

چشمانت ارزوست

درخواست حذف اطلاعات

وااایییییی باز ایهام اهنگ خوند من رفتم....این چشمانت ارزوست عالیه....انقد زل زدم به چشماش توی ع ی که تو گوشیم قاچاقی نگه داشتم....واااااایییییی اون قسمت دوم که میگه تو رفته ای و من هنوز ادامه میدمت...به گریه تکیه میکنم مرا اگر نخواهی.....میشه به ع ت زل زد و سال ها زار زد با این ع ....به گریه تکیه میکنم مرا اگر نخواهییییییییییی چشمانت ارزوست از سر نمپرد تو را زخاطرم ی نمیبرد به خاک و خون کشیده ای مرا زمن بریده ای مروووووووو به دل نشسته ای چه کرده ای با دلم به گل نشسته ای میان ساحلم به خاک و خون کشیده ای مرا زمن بریده ای مرووووووووووو